کنترل کیفیت|شرکت بسته بندی پرند پیشتاز

کنترل کیفیت

کنترل کیفیت

شركت صنايع بسته بندي پرند پيشتاز بعنوان يكي از توليد كنندگان مهم ورق وكارتن درصنعت بسته بندي كشور محصولات خود را متناسب با نياز هاي مشتريان طراحي و توليد نموده و در راستاي جلب رضايت آنان وبهبودمستمر كيفيت با اعتقاد به شعار(تأمين منافع پرسنل در منافع شركت ومنافع شركت درمنافع مشتري) اهداف زيررا سر لوحه كار خود قرار داده است :

 • بهبود مستمر كيفيت محصول وكاهش ضايعات
 • كاهش هزينه توليد
 • زمان تحويل محصول طبق قرارداد
 • افزایش رضايتمندي مشتريان و رفتار صادقانه با آنان
 • توسعه نيروي انساني و حفظ منافع پرسنل
 • افزايش ظرفيت توليد و توسعه بازار فروش

لذا به منظور دستيابي به اهداف فوق اين شركت ضمن استقرارسيستم مديريت كيفيت8 ISO9001:200

راهكارهاي ذيل را نيز پيگيري مي نمايد :

 • آموزش مستمر پرسنل در محيط كار ومراكز ذيصلاح آموزشي وتحقيقاتي
 • بكار گيري تجهيزات و ماشين آلات توليدي مناسب وتوسعه آنها
 • استفاده از مواد اوليه توليدي با كيفيت
 • بهره گيري از تجربيات بدست آمده پرسنل ومسئولان درجهت افزايش توليدوبهبود كيفيت ورضايت ومشتري
 • رسيدگي به نظرات وشكايات مشتريان ازطريق ارتباط باآنان

مدير عامل خود ومديران وكليه پرسنل را ملزوم و متعهد به اجراي موارد فوق دانسته و پشتيباني خود را از سيستم مديريت كيفيت اعلام نموده وكفايت آن را بصورت دوره اي طي جلسات بازنگري مديريت مورد بررسي قرار مي دهد .