چارت سازمانی

چارت سازمانی

مدیر عامل

مدیر کل شرکت آقا / خانم تست

تلفن داخلی : 101

مدیر داخل

مدیر داخلی شرکت آقا / خانم تست

تلفن داخلی : 102

مدیر روابط عمومی

مدیر روابط عمومی آقای / خانم تست

تلفن داخلی : 103

کارمند فروش

کارمند فروش واحد 1 آقا / خانم تست نام

تلفن داخلی : 104

کارمند فروش

کارمند فروش واحد 2 آقا / خانم تست نام

تلفن داخلی : 105

کارمند فروش

کارمند فروش واحد 3 آقا / خانم تست نام

تلفن داخلی : 106