چارت سازمانی

چارت سازمانی

مدیر عامل

آقای مسعود کشوری

قائم مقام مدیر عامل

آقای مصطفی ملکی

مدیر فروش

آقای مهدی شفیعی

مدیر امور اداری و منابع انسانی

آقای جعفر محمد اسماعیل

مدیر کارخانه

آقای رضا جانی

مدیر کنترل کیفیت

آقای نعمت الله ورمرزیاری