فرصت های شغلی

فرصت های شغلی موجود !

فروش
کارمند متخصص فروش
 • تخصص اول را داشته باشد
 • تخصص دوم را داشته باشد
 • تخصص سوم را داشته باشد
 • تخصص چهارم را داشته باشد
 • تخصص پنجم را داشته باشد
بازار یابی
بازاریابی
 • تخصص اول را داشته باشد
 • تخصص دوم را داشته باشد
 • تخصص سوم را داشته باشد
 • تخصص چهارم را داشته باشد
 • تخصص پنجم را داشته باشد
روابط عمومی
روابط عمومی
 • تخصص اول را داشته باشد
 • تخصص دوم را داشته باشد
 • تخصص سوم را داشته باشد
 • تخصص چهارم را داشته باشد
 • تخصص پنجم را داشته باشد

همیشه دنبال افراد با استعداد هستیم ! لطفا با ما تماس بگیرید و رزومه خود را ارسال کنید ...

تماس با ما